GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
jantrajoga
najava
naslovna
naslovna-grid
norbu
novosti

Video je vlasništvo web sajta vajradance.net .

Ples Vađre je meditacija u pokretu koja se temelji na Pesmi Vađre, prastaroj mantri koja se pojavljuje u brojnim tantričkim tekstovima, a podučavao ga je Ćogjal Namkhai Norbu početkom devedesetih godina prošlog veka.

U Učenju Dzogćena zvuk i pokret su veoma važni kao sredstvo sjedinjavanja sa stanjem kontemplacije. Vađra Ples suštinski je praksa koja treba da nas harmonizuje. Ukoliko praktičar ima dublji uvid u značenje Plesa, praksa postaje metod kojim se integrišu tri telesna stanja – telo, glas i um u poznavanje stanja kontemplacije.

Integracija je jedan od najvažnijih ciljeva praktičara Dzogćena. Vađra Ples praktikuje se na Mandali koja predstavlja vezu između lične dimenzije i one spoljne koju nazivamo svet.

Vađra Ples

Priredila Prima Mai

Vađra Ples, oslobađanje šest klasa bića u šest čistih dimezija” je tantrička terma koju je pronašao tibetanski Učitelj Dzogćena Ćogjal Namkhai Norbu. Tantra “Jedinstvo sunca i meseca”, učenje Vađradara Samantabadre daje instrukcije za primenu kontemplacije u Vađra Plesu. Vađra Ples je direktno povezan sa prastarom Dzogćen tradicijom Odijane i neodvojiv je od transmisije Dzogćen Učenja. Vađra Ples praktikuju mnogi članovi Dzogćen Komune širom sveta još od 1992. godine.

Postoje tri Vađra Plesa koji mogu da se praktikuju zasebno ili povezani sa ostalima. To su Vađra Ples Pesme Vađre, Vađra Ples oslobađanja šest loka i Ples tri Vađre. Da bi se praktikovao Vađra Ples Pesme Vađre i Ples tri Vađre, praktičar mora da primi transmisiju Dzogćen Učenja od Dzogćen Učitelja, kao i transmisiju “lunga” Pesme Vađre.

Neko ko je istinski zainteresovan da nauči Vađra Ples, ali nije u prilici da primi transmisiju Dzogćen Učenja, može da nauči Vađra Ples oslobađanja šest loka. Ipak, bilo bi korisno da se primi barem transmisija “lunga” Pesme Vađre, premda nije neophodno.

Ples Vađre je meditativna praksa koja integriše pokret i zvuk. Njena svrha je da harmonizuje i usmeri našu energiju i da integriše sva naša iskustva iz naša tri oblika postojanja – tela, zvuka i uma, u stanje kontemplacije. Kroz tri osnovna iskustva – praznine, jasnoće i osećaja možemo otkriti našu pravu prirodu. Praksa Plesa Vađre izvodi se na velikoj mandali , veličine oko 100 kvadratnih metara, koja predstavlja sponu između naše unutrašnje i spoljašnje dimenzije postojanja. Vađra Ples izvodi 12 praktičara, šest žena i šest muškaraca.

Vađra Ples Pesme Vađre

Vađra Ples je prvenstveno povezan sa nama na energetskom nivou, odnosno nivou Sambogakaje. Svaki slog u Pesmi Vađre povezuje zvukom i bojom našu unutrašnju mandalu, odnosno lično postojanjem, sa našom spoljašnjom mandalom postojanja, to jest sa svetom.

Integrisanjem zvuka i pokreta kroz slogove Pesme Vađre mi dovodimo u harmoniju kanale i čakre kao i suptilnu energiju. Da bi ova praksa bila delotvorna neophodno je primiti transmisiju Dzogćen Učenja od Učitelja Dzogćena kao i transmisiju “lunga” Pesme Vađre.

Vađra Ples oslobađanja šest loka

U ovoj praksi Plesa Vađre cilj je pročišćenje dimenzije šest loka i ostvarenje šest čistih dimenzija, odnosno mudrosti Sambogakaje. Ova praksa više je povezana sa našim fizičkim, odnosno Nirmanakaja nivoom. Karmičke vizije potiču od naših emocija i strasti i zbog toga u našoj samsaričkoj viziji imamo šest loka, što znači šest klasa bića sa njihovim glavnim karakteristikama, a to su: bogovi – prijanjanje, demoni – zavist, ljudi – gordost, životinje – glupost, prete (gladni duhovi) – pohlepa, bića pakla – bes. U nama je seme svakog od ovih oblika postojanja i zbog toga je mogućnost rođenja u jednom od ovakvih stanja sasvim moguća. Kroz ovu praksu možemo pročistiti ove karmičke potencijale, koji su neodvojivi od čulnih bića i tako stvoriti dobre uslove za oslobođenje svih čulnih bića.

Ples tri Vađre

Ova praksa više se tiče dimenzije uma, odnosno nivoa Darmakaje. Tri sloga OM A HUM predstavljaju tri oblika našeg postojanja – Telo, Glas i Um i tri čista stanja svih prosvetljenih bića. To je najvažnija mantra u Učenju Dzogćena. Ona predstavlja ne-dualnost Tela, Glasa i Uma. Ona je istovremeno i moćna mantra pročišćenja. U ovoj praksi integrišemo Telo, Glas i Um sa stanjem ne-dualne kontemplacije. Da bi ova praksa delovala, neophodno je primiti transmisiju Učenja Dzogćena od Učitelja Dzogćena.

Za više informacija o Vađra Plesu, pogledajte stranicu Međunarodnog Vađra Plesa: www.the-dance-of-the–vajra.org

Novosti:

Fotografije su vlasništvo web sajta vajradance.net .

Scroll Up